Prawo a aplikacja

Oferty uczelni wyższych są dzisiaj bardzo zróżnicowane. Młodzi ludzie po dobrze zdanej maturze mogą rozpocząć studia na dowolnym uniwersytecie w Polsce (czasami także za granicą po zdaniu matury międzynarodowej). Do wyboru mamy między innymi kierunki techniczne na politechnikach czy kierunki medyczne na uniwersytetach i akademiach muzycznych. Dużą popularnością cieszą się również kierunki humanistyczne. Na przykład popularne i szanowane od dawna prawo, które już w czasach starożytności pełniło ważną funkcję w życiu publicznym. W zależności od danego państwa, wytyczne dotyczące zawodu prawnika są bardzo różne. W Polsce sprawa jest dość skomplikowana, ponieważ oprócz studiów należy również odbyć praktykę zawodową, czyli tak zwaną aplikację. Ta ostatnia może przyjmować różną formę w zależności od tego, jaki zawód chcemy w przyszłości wykonywać. Obecnie największą popularnością cieszą się aplikacje: adwokacka, radcowska i sędziowska. Warto jednak wspomnieć również o bardzo ciekawej aplikacji prokuratorskiej.

Aplikacja adwokacka

Praktyka przygotowująca do zawodu adwokata trwa trzy lata i jest odbywana pod okiem wybranego lub nadanego patrona (czyli innego adwokata, wykonującego swoją pracę od pięciu lat; w niektórych przypadkach dziekan rady adwokackiej może mianować patronem adwokata z trzyletnim stażem). Jak sama nazwa wskazuje, praktyka zawodowa przyszłego adwokata skupia się na nauce praktycznej. Oprócz tego absolwent prawa jest również zobowiązany do uczęszczania na wykłady dotyczące różnych zagadnień uzupełniających. Największym wyzwaniem dla aplikanta jest tak zwany egzamin zawodowy, do którego kandydaci na adwokatów przystępują po upływie trzech lat. 

Aplikacja radcowska

Praktyka radcy prawnego trwa trzy lata. Podobnie jak w przypadku aplikacji adwokackiej, także w tym przypadku na koniec przyszły radca prawny musi podejść do egzaminu zawodowego. Ten ostatni jest przeprowadzany przez okręgowe izby radców prawnych. W niektórych przypadkach aplikacja nie jest konieczna. Trzeba jednak spełniać określone kryteria oraz przystąpić do wspomnianego egzaminu. 

Aplikacja sędziowska

Aplikacja sędziowska trwa cztery lata. Jest podzielona na aplikację ogólną (jeden rok) oraz specjalizacyjną (trzy lata). Kandydat na sędziego przystępuje do egzaminu sędziowskiego. Ten ostatni składa się zarówno z części pisemnej, jak i z części ustnej. 

Aplikacja prokuratorska

Aplikacja przygotowująca do zawodu prokuratora została w Polsce podzielona na dwie części. Najpierw absolwenci prawa odbywają praktykę ogólną, która trwa jeden rok. Po upływie tego czasu aplikanci zyskują wiedzę specjalistyczną przez okres dwóch lat i sześciu miesięcy. W sumie aplikacja prokuratorska trwa dość długo, bo aż trzy lata i pół roku. Warto wspomnieć również o tym, że aplikantem prokuratury nie może zostać każdy. Absolwent prawa musi posiadać polskie obywatelstwo oraz pełnię praw cywilnych i obywatelskich. Niezbędne jest również ukończenie wspomnianej wcześniej aplikacji ogólnej (podobnie jak w przypadku aplikacji sędziowskiej). 

Inne aplikacje

Po ukończeniu prawa można ubiegać się również o aplikację komorniczą, notarialną czy legislacyjną. Osobną praktykę musi odbyć również doradca podatkowy czy referendarz sądowy. Aplikacja ogólna (po której otrzymujemy uprawnienia do wykonywania zawodu referendarza sądowego) trwa najkrócej, bo tylko jeden rok. Nieco dłuższa jest aplikacja legislacyjna, którą absolwenci praktykują przez jeden rok i sześć miesięcy. Praktyka komornicza oraz aplikacja na doradcę podatkowego trwają przez dwa lata. Najdłuższą z wymienionych w tym akapicie jest aplikacja notarialna, która trwa trzy lata i sześć miesięcy. 

Miejsce praktyki zawodowej

Jeśli chodzi o aplikację oraz o zawód jakim jest prawnik Poznań, Warszawa czy Kraków są miastami, które studenci wybierają najczęściej. Przede wszystkim dlatego, że znajdujące się tam największe, polskie uczelnie oferują ciekawą propozycję samych studiów prawniczych. Oczywiście trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że odbywanie aplikacji w dużym mieście wcale nie jest koniecznością. Wiele osób po zakończeniu studiów i otrzymaniu tytułu magistra wraca do swoich miejscowości, by tam rozpocząć wybraną przez siebie wcześniej praktykę. Z drugiej strony warto również pamiętać, że niezbędnym warunkiem odbywania niektórych aplikacji jest posiadanie swojego patrona. Ten ostatni musi oczywiście spełniać określone wymagania, takie jak m.in. wyrażenie zgody na podjęcie się obowiązków związanych z osobą patrona oraz wykonywanie zawodu – na przykład w przypadku adwokata – przez przynajmniej 5 lat. 

Wydaje się zatem, że zawód prawnika jest dzisiaj bardzo popularny i rzeczywiście potrzebny. Specyfika każdej aplikacji pozwala przygotować absolwenta prawa do zawodu niemalże pod każdym kątem. Niemniej jednak trzeba rzeczywiście przyznać, iż droga do zostania adwokatem, prokuratorem czy sędzią niejednokrotnie przez cały okres studiów i aplikacji jest usłana bolesnymi kolcami. W efekcie wykonana praca i nauka z pewnością się jednak opłaci.